Tytuł projektu:

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej

Okres realizacji projektu: 01.10.2022r – 31.10.2023r.

O PROJEKCIE

Wartość projektu: 2 065 040,55 zł.

Projekt „PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ROJEKCIE?

Projekt obejmować będzie wsparciem 117 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (w tym 71 K) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, które zainteresowane są poprawą swojej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową stanowią osoby, z których każda będzie musiała należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 117 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom umożliwiającym zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, jak również doświadczenia zawodowego (poprzez szeroki program aktywizacji zawodowej tj. opracowanie IPD, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami uczestników, staże) w okresie realizacji projektu tj. od 01.10.2022r. do 31.10.2023r. Osoby, które będą uczestnikami projektu będą musiały zamieszkiwać na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu KC.

Efekty projektu:

 • zdefiniowanie predyspozycji i określenie ścieżki rozwoju zawodowego,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • uzupełnienie kwalifikacji/kompetencji zgodnie z predyspozycjami Uczestników Projektu,
 • zdobycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego,
 • zmiana sytuacji życiowej w wyniku uzyskania zatrudnienia.

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,

byłych Uczestników Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO WP na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKA PROJEKTU (W TYM DIAGNOZOWANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH, MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA)

Wsparciem zostanie objęte 117 osób. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 4 godziny zegarowe wsparcia z doradcą zawodowym.

Wparcie ma na celu rozpoznanie sytuacji społeczno– zawodowej, wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu, tj. 117 osób. Dla każdego uczestnika przewidziane jest 4 godziny zegarowe wsparcia z pośrednikiem pracy.

Celem pośrednictwa pracy jest udzielanie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich uczestnikom projektu, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów uczestnikom projektu z pracodawcami, udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o uczestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia.

SZKOLENIA/KURSY PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Wsparciem zostanie objęte 117 osób. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji i/lub kwalifikacji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W ramach szkolenia Uczestnicy Projektu otrzymują następujące korzyści:

 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi na czas szkolenia;   

STAŻE ZAWODOWE

Celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla wszystkich Uczestników Projektu. Nauka praktycznego zawodu będzie trwała po 40 h/tygodniowo (Uczestnicy Projektu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 7 h/na dobę i 35 h/tygodniowo). Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestnik Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.

W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 •  ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW,
 •  badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu,

REKRUTACJA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

 • zamieszkują teren województwa podkarpackiego
 • są bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • bierne zawodowo tj. bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne
 • osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)

Każdy uczestnik projektu może należeć do kilku grup ale minimum do 1 z wymienionych poniżej:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

ETAPY REKRUTACJI

1.

APLIKACJA

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/pocztą/e-mail/fax/tel./ możliwość dojazdu do osób z niepełnosprawnością po zgłoszeniu takiej potrzeby)  formularz rekrutacyjny oraz zaświadczenia/oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych (m.in.: zamieszkanie, posiadane kwalifikacje/wiek/niepełnosprawność/status bezrobotnych/biernych zawodowo.

Status na rynku pracy i/lub inne dane pozwalające ocenić przynależność kandydata do grupy docelowej będą potwierdzane stosownym zaświadczeniem z właściwej instytucji publicznej (np. PUP dla osób bezrobotnych zarejestrowanych, ZUS-dla osób biernych i bezrobotnych niezarejesrtowanych w PUP ). Zaświadczenie będzie musiało być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

2.

WERYFIKACJA KWALIFIKOWALNOŚCI

Jest przeprowadzana na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania )

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, parafowane na każdej ze stron wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

3.

KWALIFIKACJA

Osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności, na tym etapie, zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:

Oceny kwalifikowalności osób do projektu dokonuje KOMISJA REKRUTACYJNA: Kierownik Projektu, Asystent Proj. 
*Biuro dostępne w godz. 8-16 oraz o umówionych dogodnych porach.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – aktualizacja 26.05.2023  – plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – aktualizacja 07.11.2022  – plik do pobrania
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – plik do pobrania
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – plik do pobrania
Załącznik nr 2 – Zobowiązanie Uczestnika Projektu – plik do pobrania
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie – plik do pobrania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych – plik do pobrania
Załącznik nr 5 – Umowa uczestnictwa w projekcie – plik do pobrania
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych i premiujących związanych z udziałem w projekcie – plik do pobrania

26

AKTUALNOŚCI

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych. CRSE posiada Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

Efekty Naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

Kontakt

Biuro Projektu PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 oraz o umówionych dogodnych porach.